THE YUKATA

 

 

December 1st, 2017

Photographer: Shah Azman

Models: Nadhir Nasar & Deanni